PulseSecure

SSLVPN, NAC, and BYOD
www.pulsesecure.net
pulse-secure-smaller_2_orig.png
pulsesecure_solution.png

PulseSecure เป็นโซลูชั่นชั้นนำในด้านของ SSL VPN ที่มีการพัฒนามายาวนานกว่า 15 ปี ซึ่ง สามารถทําให้ผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกองค์กร สามารถทําการ VPN เข้ามายังองค์กรเพื่อใช้งาน Resources ต่างๆ ภายในได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย โดยสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้ง PC และ Mac, โทรศัพท์มือถือหรือแทบเล็ตทั้งบนระบบปฏิบัตการ iOS และ Android โดยองค์กร สามารถกําหนดสิทธิในการของแต่ละ Users ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานนั้นๆ ได้ตามต้องการ เช่น พนักงานฝ่ายขาย สามารถใช้งานได้เพียง Intranet Web Site, สวนพนักงานฝ่าย IT สามารถใช้งาน Remote Sessions ไดเป้นต้น

นอกจากนั้นยังมีความสามารถในการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องผู้ใช้งาน (Host Checker) ก่อนเข้าใช้งาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้สูงขึ้นได้อีกด้วย โดยอุปกรณ์สามารถตรวจสอบ ระบบปฏิบัติการ (Operating System), การอัพเดท Patch, ซอฟท์แวร์ Anti-Virus, การเปิดใช้ Personal Firewall เป็นต้น หากเป็นโทรศพท์มือถือก็จะสามารถตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีการ Jailbreak หรือ Root หรือไม่หากอุปกรณ์ทีจะเข้าใช้งานไม่ผานการตรวจสอบ ระบบสามารถลดหรือ จากํดสิทธิ ในการใช้งานได้ ทันที

นอกจาก SSLVPN แล้ว Pulse Secure ยังมีโซลูชั่นเกี่ยวกับ Network Access Control (NAC) และ BYOD (Bring Your on Device) อีกด้วย จะเห็นได้ว่าโซลูชั่นของ Pulse Secure สามารถตอบโจทย์การใช้งานขององค์กรได้หลากหลายรูปแบบ โดยตัวอุปกรณ์มีความเสถียร สามารถทําการ Configuration ไดง่าย รวมไปถึง User ก็ยังใช้งานได้ ง่ายอีกด้วย

© 2021 ICT Development Co.,LTD. All Rights Reserved. Designed By Baancom