Check Point

Next-Gen Firewall, APTs Solution, and Endpoint Security
www.checkpoint.com
Image

CheckPoint Software Technology เป็นบริษทชั้นนำในเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบ เครือข่าย (Network Security) เพื่อตอบสนองความต้องการในการควบคุมและติดตามการใช้งาน รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามและความเสี่ยงที่เข้ามายังระบบเครือข่ายภายในองค์กร

CheckPoint เป็นผู้นำตลาดในด้าน Enterprise Network Firewall จากการจัดอันดับของ Gartner ั Magic Quadrant โดย Check Point ถูกจัดให้ อยู่ในกลุ่ม “Leader” มาเป็นระยะเวลาตอเนื่องตั้งแต่ ปีค.ศ. 1997 จนถงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี นอกจากนั้นยังได้รับการจัดอันดับ ให้เป็น “Leader” ในกลุ่มของ Unified Threat Management 4 ปีซ้อน และ Mobile Data Protection 8 ปีซอน อีกด้วย

Image
  • Check Point Security Gateway มีฐานข้อมูล Application มากที่สุดในกลุ่ม Enterprise Network Firewall กล่าวคือสามารถตรวจสอบ Application ได้มากกว่  7,00 0 Application และ Social Network Widget ได้มากกว่า 260,000 Widgets

  • ตัวอย่างของ Application เช่น Facebook, Youtube, Gmail, Skype, Bittorrent แล ะ ตัวอย่างของ Social Network Widgets เชน Farmville, Candy Crush ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถนํา Application หรือ Social Network Widgets มาใช้เป็นเงื่อนไขในการกําหนดนโยบายรักษาความ ปลอดภัยได้ทันที ซึ่งสามารถควบคุมได้ดีกว่า Network Firewall ที่ทำการควบคุมเฉพาะพอร์ตหรือโปรโตคอล

  • Check Point มีฐานข้อมูลในการตรวจจบและป้องกันภัยคุกคาม ไดแก้ Anti-virus, Anti-bot, Anti-spam และ IPS (Intrusion Prevention System) เพื่อป้องกันช่องโหว่ (Vulnerability) ของแอพพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งจะถูกปรับปรุงให้ ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังสามารถถอดรหัสทราฟฟิคที่มีการ เขารหัส SSL เพื่อตรวจสอบเนื้อหาภายในได้

  • Check Point Intrusion Prevention System ( IPS) ได้ ผ่านการทดสอบจาก ่ NSS Labs ในปีค.ศ. 2013 และ 2014 และไดร้บการจัดอันดับให้ อยู่ในกลุมของ  “Recommended” ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดอกด้วย

  • Check Point Anti- virus มีการใช้ Engine ของ Kaspersky Labs ซึ่งเป็นโซลูชั่นชั้นนำในการตรวจสอบ ไวรัส

checkpointips.png
  • นอกจากนั้น Check Point ยังมีความสามารถในการควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ (URL Filtering) เพือใช้ในการกําหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งใช้ในการป้องกันผู้ใช้ภายในองค์กร Contact us: th.sales@netpoleons.com www.netpoleons.com จากเว็บฟิชชิ่ง (Web Phishing) หรือเว็บที่มีความเสี่ยงได้อีกด้วย โดย Check Point URL Filtering ไดผ้านการทดสอบจาก Miercom ในปี ค.ศ. 2014 และไดร้บการจัดอันดับให้ อยู่ในกลุ่ม ของ Superior Class อีกด้วย

นอกเหนือจากโซลูชั่น Next-Generation Firewall ั Check Point ยังมีโซลูชั่นทั สามารถทำหน้าทป้องกัน การโจมตีแบบ APTs (Advanced Persistent Threats) และ Zero Day Attack อีกด้วย

Image

CheckPoint Threat Extraction

Image

ทำการนำ Contents ต่างๆ  ที่มีความเสี่ยงต่อการ โจมตี ออกจากไฟล์ เชน Java Scripts, Macro, Embedded ่ Objects จากนั้น Reconstruct ไฟล์และส่งไฟล์ที่ ปลอดภัยจากมัลแวร์ให้กับผู้ใช้ โดย Threat Extraction ้ สามารถประมวลผลไดอย่างรวดเร็ว ในระดบต่ำกว่าวินาที ทำให้ ไม่ต้องรอการ Emulation บน Sandbox ทุกไฟล์

กรณีที่ผู้ใช้ตองการไฟลื ต้นฉบับ สามารถ Request เพือให้ ทำาการตรวจสอบพฤติกรรมของไฟล์ โดย Threat Emulation ก่อนดาวน โหลดไฟล์ตนฉบับได้

CheckPoint Threat Emulation

 CheckPoint Threat Emulation

ทำการตรวจสอบไฟล์ที่เป็นอันตรายที่แฝงมากับอีเมล์และ เว็บไซต์ เมือผู้ใช้ ได้ ร้บอีเมลหรือดาวน์โหลดไฟล์ทีเป็น อันตรายผ่านเครือขายขององค์กร ระบบจะทำการ ตรวจสอบโดยนําไฟล์เหลานั้นไปทดสอบรัน (Emulate) บน Sandbox เพือตรวจสอบพฤติกรรมของไฟล์ หาก พบว่าไฟล์เหลานั้นมีพฤตกรรมที่ผ่ิดปกติ ระบบจะทำการ  Block ไมให้ Download ไฟล์เหลานั้นเข้ามายังองค์กรได้ โซลูชั่นของ CheckPoint สามารถตรวจสอบทราฟฟิกทั้ง เว็บ และอีเมลไดบนอุปกรณ์ ชุดเดียวกัน

CheckPoint SandBlast Agent

CheckPoint SandBlast Agent

เนื่องจากผู้ใช้งานอาจติดมัลแวร์ ผ่านทางช่องทางอิ่นๆ เช่น USB Drive หรือดาวน์โหลดไฟล์จากอินเตอร์เน็ตทไม่ ใช่ ่ ขององค์กร ดงนัน CheckPoint SandBlast Agent ้ั สามารถตดตั้งลงบนเครืองของผู้ใช้งานได ้ โดยตรง และจะ  ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ Zero-Day Malware พร้อมทั้งป้องกัน Bot (Anti-Bot) และยังสามารถทำ Forensics  เพือตรวจสอบพฤติกรรมที่ผิดปกติของไฟล์ บนเครืองได้ อีกด้วย

© 2021 ICT Development Co.,LTD. All Rights Reserved. Designed By Baancom