Arbor Networks

DDoS Mitigation, Network Visibility and Advanced Threat Protection
www.arbornetworks.com
Image

Arbor Networks เป็นบริษทรักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายที่มุ่งเน้นการป้องกันการโจมตีแบบ Distributed Denial of Service (DDoS) โดยเฉพาะ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider) ทั่วโลกมากกว่า 90% เลือกใช้โซลูชั่นของ Arbor Networks จึงทําให้ปัจจุบน Arbor Networks เป็นผู้นำตลาดอันดับ 1 ในด้านการป้องกันการโจมตีแบบ DDoS

Image

โซลูชั่นของ Arbor Networks สำาหรับ Enterprise ประกอบไปด้วย 2 โซลูชั่นหลัก ได้แก่

Pravail Availability Protection System (APS)

Image

โซลูชั่นสําหรับป้องกันการโจมตีแบบ DDoS (Distributed Denial of Services) จากภายนอกองค์กร

Arbor Spectrum

Image

โซลูชั่นสำหรับตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติหรือภัยคุกคามที่เกิดขึนภายในองค์กร จากการวเคราะห ์ Network Flow และข้อมูลทราฟฟิก

ดังนั้นโซลูชั่น Arbor Networks จะทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถมองเห็นภาพของเหตการณ์ผิดปกต ิ ทิี่ เกิดขึนภายในเครือขายขององค์กร และสามารถจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น รวมทั้งป้ัองกันการโจมตีแบบ Contact us: th.sales@netpoleons.com www.netpoleons.com DDoS (Distributed Denial of Services) และภัยคุกคามขั้นสูง (Advanced Targeted Attacks) ได้อย่างทันท่วงทีก่อนท ภัยคุกคามดังกล่าวจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อองค์กร

Arbor Availability Protection System (APS)

Image

Arbor Spectrum

Image

โซลูชั่นสำาหรับป้องกันการโจมตีแบบ DDoS (Distributed Denial of Services)

โซลูชั่นสำาหรับตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติหรือภัยคุกคามภายในองค์กร จากการวิเคราะห์ Network Flow และขอมูลทราฟฟิก

Arbor Pravail APS จะทำหน้าที่ตรวจสอบและป้องกนภัยคุกคามจากภายนอก เช่น DDoS (Distributed Denial of Services) และการโจมตีทางไซเบอร์อื่นๆ ก่อนที่ภัยคุกคามดังกล่าวจะทำให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้ซึ่งจะช่วยทำให้องค์กรสามารถลดความเสี่ยงทื่จะเกิดขึ้นกับระบบการให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต อาทิเช่น ระบบล่มจนไม่สามารถให้บริการได้ ระบบให้บริการได้ช้าและไม่เสถียร เป็นต้น

โดย Arbor Pravail APS สามารถวิเคราะห์ รูปแบบของการโจมตีได้ถึงระดับ Application Layer หรือ Layer 7 ซึ่งเป็นรูปแบบการโจมตีที่ พบมากในปัจจุบน รวมทั้งยังสามารถป้องกันการ โจมตีในรูปแบบของ State Exhaustion ซึ่ง อุปกรณืรกษาความปลอดภัยอื่นๆ อาทิ เช่น Next- ่ Generation Firewall, IPS ไม่สามารถป้องกัน ได้อย่างมีประสทธิภาพอีกด้วย

นอกจากน้ัน Arbor Pravail APS ยงสามารถทํางานร่วมกับอุปกรณ์ของ ISP (Internet Service Provider) และ Arbor Cloud ได้ใน กรณีที่ระบบเครือข่ายขององค์กรถูกโจมตีด้วย ปริมาณมากกว่า Internet Link จะรองรับได้ Arbor Pravail APS จะส่งการให้อุปกรณ์ของ ISP หรือ Arbor Cloud ทำการ Redirect ทราฟฟิคไปทําการกรอง และส่งเฉพาะทราฟฟิคที่ ปลอดภัยมายังระบบเครือข่ายขององค์กรเท่าน้น ทําให้ระบบเครือข่ายขององค์กรยงคงให ้บริการ ไดตามปกต

ปัจจุบนภัยคุกคามมีความซับซ้อนและรายแรงขึ้นมาก เช่น ภัยคุกคามขั้นสูง (APT) ทีสร้างขึ้นเพื่อมุ่งโจมตีองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะยากที่ อุปกรณ์จะตรวจจบได้เมื่อเข้ามายังภายในองค์กรได้แล้ว จะยายามอยู่ภายในระบบเครือข่ายของ องค์กรเป็นระยะเวลานาน และค่อยๆเก็บข้อมูล ส่งกลับไปยังผู้พัฒนารวมทั้งกระจายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้นยังมีภัยคุกคามจากภายในองค์กร เช่น การติดมัลแวร์ จากการ Copy ไฟล์ เป็นต้น 

การที่ผู้ดูแลระบบจะเข้าใจปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ภายในระบบเครือข่ายขององค์กรอย่างชัดเจน เช่น ภัยคุกคามขนสูง (APT) จะตองมีการบันทึก ข้อมูลการใช้งานเครือข่ายที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ( Mirror Traffic) ซึ่งเป็น ข้อ มูล ที่เก็บตลอด ระยะเวลาการใชงาน เป็นปริมาณมากๆ เพือนำมา รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลย้อนหลังเพื่อทีจะเข้าใจถึงแนวโน้ม และความรุนแรงของ ภัยคุกคามที่เกิดขึ้น และสามารถนําไปใช้แก้ไข ปัญหาได้

รูปแบบของภัยคุกคามดังกล่าวสามารถถูกตรวจพบได้โดย Arbor Spectrum ที่ทําหน้าที่เก็บข้อมูล Flow และ Traffic จากอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดขององค์กรนํามารวบรวม วิเคราะห์และแสดงผลขอมูลในรูปแบบทีเข้าใจง่าย ทำให  ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการ ใช้งานทีเกิดขึ้นภายในระบบเครือข่าย รวมไปถึง เหตุการณ์ที่ผิดปกติ ภัยคุกคามต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ทําให้ผู้ดูแลระบบสามารถทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในระบบเครือขายขององค์กร และหาทางป้องกันก่อนที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้

© 2021 ICT Development Co.,LTD. All Rights Reserved. Designed By Baancom