Allot Communications

Bandwidth Management, Broadband Traffic Management Solution
www.allot.com
allot.png

Allot เป็นโซลูช่ันช้ันนําที่ทําหน้าที่จัดสรรและควบคุมการใช้งานแบนด์วิธ (Bandwidth Management) ซึ่งได้รับการออกแบบให้ สามารถรองรับ ทราฟฟิกปริมาณมากได้ อย่างมีประสทธิภาพ มีความเสถียรในการใช้งานสูง ซึ่งจะเห็นได้จากผู้ ให้ บริการอินเตอร์เน็ตรายใหญ่ๆ ในประเทศไทย ล้วน เลือกใช้โซลูชั่นของ Allot

allot_solution.png

นอกจาก Allot มีโซลูช่นรองรับการใช้งานระดบผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider) แลว Allot ก็ยังมีโซลูช่นที่ตอบโจทย์การใช้งานระดับองค์กร (Enterprises) ทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ซึ่งมีความสามารถเด่นดังนี้


  1. Monitor การใช้งานเครือข่ายของผู้ใช้ว่าใคร มีการใช้งานอะไรบ้าง มากน้อยระดับโดยสามารถตรวจสอบได้ถึงระดับ Layer 7 (Application Layer)
  2. รองรับการบริหารจัดการ Bandwidth ของ Application/Protocol ต่างๆ เช่น P2P, VoIP, Instant Messaging, Web, Streaming, File Transfer, E-Mail เป็นต้น
  3. สามารถจัดการบริหาร Bandwidth โดยกําหนดนโยบาย (QOS Policy) ตาม Priority, Bandwidth Allocation, Traffic Shaping, Quota ได้

โซลูชั่นอื่นๆ ของ Allot เพื่อตอบโจทย์ทางด้านประสบการณ์ในการใช้งานของ User (User Experience) และความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Network Security) มีดังนี้

การเพิ่มความปลอดภัยของระบบเครือขาย

การเพิ่มความปลอดภัยของระบบเครือขาย

Allot Service Protector

โซลูช่ันเพื่อเพิ่มความปลอดภัย เครือข่ายขององค์กร

  1. การป้องกันการโจมตีแบบ Distributed Denial of Services (DDoS)
  2. การป้องกันการโจมตีผ่านทาง Spam Email
  3. การป้องกันการโจมตีผ่าน Botnet

Allot WebSafe

โซลูชันควบคุมมการใช้งานเว็บไซต์บนเครือข่ายขององค์กร

  1. ป้องกันและควบคุมการใช้งาน เว็บไซต์ที่ ไม่เหมาะสม ( URL Filtering)
  2. การป้องกนไวรัส, มัลแวร์ ที่มาจาก การใช้งานเว็บไซต์รวมท้ังเมลล์ phishing

การควบคุมการใช้งาน และการคิดค่าบริการ

การควบคุมการใช้งาน และการคิดค่าบริการ

Allot SMP

โซลูชั่นสำหรับควบคุมการใช้งานระดับ Users, การควบคุม Quota หรือ Fair Usage Policy (FUP) และการคดค่าบริการ

การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน

การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน

Allot ClearSee Analytics

โซลูชั่น Big Data สำหรับประมวลผลข้อมูลการใช้งานภายในองค์กร และนํามา วิเคราะห์ใหเห็นถึงภาพรวมและแนวโน้มในการใช้งาน

© 2021 ICT Development Co.,LTD. All Rights Reserved. Designed By Baancom