A10 Networks

Application Delivery Controllers (ADC), Carrier-Grade NAT (CGN), SSLi, DDoS Protection
www.a10networks.com
a10-smaller_3_orig.png

โซลูชั่นของ A10 Networks ประกอบไปด้วย 4 โซลูชั่นหลัก ได้แก่

ADC (Application Delivery Controller)

ADC (Application Delivery Controller)

การทํา Server Load Balancing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความปลอดภัยในการให้บริการ 

CGN (Carrier-grade NAT)

CGN (Carrier-grade NAT)

การทํา NAT (Network Address Translation) ระดับ Carrier เพื่อขยายการใช้งาน IPv4 และโซลูช่ันเพื่อรองรับการใช้

งาน IPv6 SSLi (SSL Insight)

งาน IPv6 SSLi (SSL Insight)

การถอดรหัสข้อมูล SSL เพื่อส่งต่อไปตรวจสอบประเภทหรือภัยคุกคามที่แฝงเข้ามาในข้อมูล 

TPS (Threat Protection System)

TPS (Threat Protection System)

การป้องกันการโจมตีแบบ Distributed Denial of Service (DDoS)

จุดเด่นของโซลูช่ัน A10 Networks มีดังนี้

1
80% ของผู้ให้บริการโครงข่ายยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยเลือกใช้ A10 เป็นหลัก
2
A10 มี Market Share สูงเป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น
3
A10 ใช้งานง่าย ไม่จุกจิก รวมถึงไม่คิดค่า License ใดๆ เพิ่มเติม ทุกฟังก์ช่ันการทํางานมาพร้อมกับ Appliance
4
A10 มี Hardware Architecture ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะ จึงสามารถรองรับปริมาณ Throughput, Connections per Second และ SSL Connections per Second ได้สูงที่สุดในตลาด
5
A10 รองรับการทํา Multi-Tenancy บน Appliance ทําให้สามารถนําอุปกรณ์ไปวางในหลายๆ Zone ตามความต้องการใช้งาน ด้วย Hardware Appliance ชุดเดียว

Use Case 1
ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ และรวดเร็วในการให้บริการ

a10case1.png
ใช้เพิ่ม Availability ของการให้บริการ Service/Application ขององค์กร ให้ User ทั้งภายในและภายองค์กรสามารถเข้าใช้งานApplicationได้ตลอดเวลา โดยไม่ติดขัด แม้ช่วงการ Maintenance
 1. ใช้เทคนิค Server Load Balance (SLB) เพื่อ กระจาย Traffic ไปยัง Server ที่พร้อมให้บริการ นอกจากนั้นแล้ว ยังช่วยให้องค์กรสามารถ รอง รับการขยายตัว ในอนาคต (Scalability) โดยการค่อยๆเพิ่ม
  Server เครืองใหม่เข้าไปในฟาร์มทีละเครืองตามปริมาณการใช้งานทีเพิ่มขึ้นจริง
 2. ใชเทคนิค Global Server Load Balance (GSLB) เพื่อกระจาย Traffic ผ่านหลายๆ ISP หรือ หลาย Data Center เพื่อให้ Service สามารถให้บริการได้จากหลายๆ ช่องทาง พรอมกัน หรือ Failover ไดแบบอัตโนมัติเมื่อเกิดปัญหา
 3. เพิ่มความสมบูรณ์แบบด้วยการป้องกนภัยรัาย และการ โจมตีรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งให้ส่งผลกระทบต่อ Service และ ภาพลัหษณ์ขององค์กรอันได้แก่ DDoS, DNS Firewall, Web Application Firewall โดยไมต้องเสียเงินซื้อเพิ่ม
ใช้เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการ ของ Service และ Application ขององค์กรตัดปัญหา การใช้งานช้า หน้าจอค้าง และ Service Time-out
 1. ใช้เทคนิค Caching, Compression, Advance Traffic Optimization เพื่อการรวดเร็วในการตอบสนองการเรียกใช้ Service รวมถึงลด Load ทางฝั่งง Server ด้วย
 2. ชวยเพิ่ม Performance ให้ Web Server สูงสุกถึง 7 เท่าด้วยการทำ SSL Off-load (เนื่องจาก SSL 2048 bit จะกิน Performance Server เพมขิ่นจากเดิมสูงสุด 7 เท่า)

Use Case 2
ใช้เพื่อรองรับการให้บริการด้วย IPv6

a10case2.png
 1. สาหรับองค์กรทีต่องการรองรับการเชื่อมต่อผ่าน IPv6 แต่ยังพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง Network, Server, OS, Application และ Databases ทั้งหมดขององค์กรให้รองรับ IPv6 ทั้งหมดในทันที เนี่องจากจะต้องลงทุนสูงมาก
 2. รองรบการทำ IPv6 Migration โดยสมบูรณ์ โดยสามารถ รองรับการเทคนิคการทํางานได้ทุกรูปแบบ ได้แก่ NAT64, 6rd, Dual Stack Lite and more
 3. Feature ADP ของ A10 เป็นการทำ Multi-tenancy บน Appliance ของ A10 ทำให้สามารถนำอุปกรณ์ไปวางทีแต่ ละ Gateway ที่ ต้องการรองรับ IPv6 ด้วย Hardware Appliance ชุดเดียว

Use Case 3
ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ Security ในระบบ

a10case3.png
 • สาหรับอุปกรณ์ Security ที่ไม่มี ความสามารถในการตรวจสอบและ ตรวจจบ malware หรือ application ที่มีการทำงานในรูปปแบบของการเขารหัส SSLi จะทำหน้าที่แกะ traffic ที่เข้ารหัสแล้วส่ง ต่อให้อุปกรณ  Security เหล่านั้นทำให้ การใชำงานอุปกรณ์ ที่มีอยูเดิมสามารถทำงานได้ อย่างเต็มประสทธิภาพ
 • ช่วย offload การทำงานในส่วนของการแกะ traffic ที่เข้ารหัส ช่วยให้ไม้ ต้องแกะ  traffic แยกบนอปกรณ ์ security แตละตัวทำให้ การทำงานในภาพรวมของระบบ ทำงานได้ อย่างมีประสทธิภาพมากขึ้น
© 2021 ICT Development Co.,LTD. All Rights Reserved. Designed By Baancom